Archive for the 'Politik' Category

Ur Kalmar 9 september 1911

Före sin tid var en kvinna som vid riksdagsmannavalet i Uddevalla i söndags resolut yrkade på att få rösta. Tjänstgörande vaktmästarens upplysning, att hon ej hade rösträtt, bekom henne inte det ringaste. Hon ställde sig bred och manhaftig i kön bland valmännen för att aflämna sin sedel. »Jag röstade förra gången för två», sa hon och trodde sig synbarligen vara i sin goda rätt att göra så äfven nu. Först vid valbordet lyckades man öfvertyga henne om att kvinnorna ännu icke ha rösträtt vid riksdagsmannaval. Hvarpå hon gick.

Nyckelord: , , , ,

Ur: IDUN -Illustrerad tidning för kvinnan och hemmet. 16 Feb. 1905

MOTIONER AF SOCIAL INNEBÖRD äro jämförelsevis tunnsådda inom den svenska representationen, allra mest tunnsådda de, som röra kvinnans ställning i samhället. Och dock måste de kvinnliga emancipationssträfvandena i vårt land anses intaga en hög ståndpunkt.

Helt och hållet utan vapendragare inom riksdagen ha dock ingalunda våra kvinnliga evolutionister varit. I andra kammaren ha de ju en verklig riddare sans peur et sans reproche uti hufvudstadens borgmästare C.A. Lindhagen. Denne framstående folkrepresentant har icke heller i år svikit sina traditioner uti här åsyftade hänseende.  Han har likväl icke denna gång tagit upp någon stor fråga, men i stället en, som bör ha utsikt att ”gå igenom”.

Han vill, genom framlagda lagändringsförslag, bereda tillfälle till kvinnors inväljande dels i styrelsen för Stockholms stads arbetsförmedlingsanstalt (liksom de redan äga tillträde till fattigvårdsnämnden), dels i styrelsen för hufvudstadens folkskoleöfverstyrelse. Motionären tillhör dem, som varmt tro på kvinnans förmåga af förädlande inflytande, och det märks granneligen, att han gärna velat sträcka sig längre, men funnit det praktiskt klokt att nu stanna vid de två nämnda, omedelbart föreliggande behofven.

Nyckelord: , ,