Archive for the 'Tåg & järnväg' Category

Ur Tidning för Wenersborgs stad och län 8 augusti 1893

En infernalisk konsert gafs förliden lördags afton i härvarande hamnkanal, då icke mindre än fyra ångare under ungefär 1/4 timmas tid samtidigt gåfvo sin otålighet luft i de mest gräsliga jämmertoner, öfver att järnvägens svängbro hölls stängd under aftontågets vagnsväxling. Vi våga å hela samhällets vägnar uttala den åstundan, att hrr ångbåtsbefälhafvare ej vidare i okynnig otålighet och i onödan med dylika oljud plågar alla de sjukliga och nervösa personer, som bo i närheten af hamnen, isynnerhet som lag och förordning bjuda att nämda bro skall vara stängd, då tåg väntas eller står inne på stationen.

Nyckelord: , ,

Ur Östgötaposten 2 september 1898

Till Ö C. skrifves: Fråga om vattenledning i Vimmerby, hvarom undersökningar gjorts, har nu öfverlemnats åt en tremannakomité, som skall närmare utreda saken. Vattnet skall tagas från Rödsjön, belägen högt öfver staden. Affären beräknas kosta något öfver 100,000 kr. Dessutom funderar man på att få elektriskt ljus, en 5 klassig samskola, med åtskilligt annat. Så att den lilla staden vill rycka upp sig betydligt, och hvilket uppsving skulle den icke också få, då den stora Östra Centralbanan drages derigenom – en liflig industri kunde då der växa upp och göra det lilla Vimmerby till en betydande ort.

Nyckelord: , , , ,

Ur Kalmar 20 juli 1900

Trafiken i jordens största stad är så oerhörd att de olika underjordiska banorna samt distriktjernbanorna ofvan jord sistlidna år tillsammans befordrade 150 millioner passagerare, hvilket ju icke är mycket långt ifrån en half million per dag! Härtill kommer dessutom den kolossala trafik som eger rum med omnibusar, cabs o. s. v.

De nuvarande kommunikationsmedlen äro emellertid långt ifrån tillräckliga och man har derför på senare år börjat anlägga en stor mängd underjordiska, elektriska banor, hvilka pilsnabbt föra en från den ena delen af jettestaden till den andra. Redan under några år ha ett par af dessa linier varit i gång och till fullo bevisat förträffligheten af det system i enlighet med hvilket de äro anlagda. Den ena linien går från City till Waterloo, den andra från London Bridge till Elefant Castle i sydligaste delen af London.

Nu har i dessa dagar ännu en linie blifvit öppnad för trafik, nemligen »The Central London Railway», som sträcker sig från Bank of England till Shepherd’s Bush i vestra London. Öppnandet af denna linie kommer att få en oerhörd betydelse för trafiken i jettestaden och man måste beteckna hela anläggningen som ett under af ingeniörskonst. När man vet huru den mark, hvarpå jettestaden hvilar, redan i förväg är »underminerad» af jernvägar, gas-, vatten- och elektriska ledningar o. s. v. förstår man hvad det vill säga att bygga en sådan jettetunnel hvarom här är fråga, på ett djup som förefaller hardt när otroligt. London kan i detta hänseende triumfera öfver Paris, som ännu icke blifvit färdigt med sin underjordiska bana, änskönt den yttersta öppningsterminen alltid varit den första juli.

— — — Den nya linien omfattar allt som allt 13 stationer, af hvilka, frånsedt ändstationerna, de mest bekanta äro Newgate Street, British Museum, Oxford Circus, Bond Street, Queens Road, Nolting Hill Gate och Holland Park. Hela turen tar i anspråk 25 minuter och farten utgör 14 miles i timmen, inklusive de 13 uppehållen under vägen.

Vid alla stationerna befordras passagerarna upp och ned medelst väldiga elevatorer. Stationerna äro ytterst elegant inredda och elektriskt upplysta. Man kan inte gerna undgå att känna sig häpen, när man hör på hvilket enormt djup den nya banan är anlagd. Stationen vid Bank of England ligger 60 fot under jorden, och Oxford Circus’ station 80 fot under gatans plan.

De elektriska tågen, hvilka förutom det elektriska lokomotivet, bestå af 7 aflånga, elegant inredda waggoner, kunna medföra 336 passagerare. De passera genom 2 tunnlar, som äro anbragta vid sidan af hvarandra — på somliga ställen dock den ena öfver den andra — och mäta 11 fot i diameter. Vid stationerna utvidgas de till 21 fot. Arbetet har, som redan nämnts, erbjudit oerhörda svårigheter. Men gått i land dermed har man likväl och man kan tryggt påstå att ett så underbart och djerft stycke ingenjörskonst har verlden hittills aldrig skådat.

Djupt under jettestadens myllrande gator brusa nu de komfortabla elektriska tågen fram genom den långa tunnelns becksvarta mörker. Och på de stoppade bänkarna sitter den brådskande affärsmannen förljupad i sin tidning, utan en tanke på att han befinner sig 70—80 fot under jorden. Time is money! Och den nya »Central Railway» skall ytterligare befästa detta hvarje engelsmans förnämsta valspråk.

Nyckelord: , , ,

Ur tidningen Kalmar 1909-10-20

I måndags föröfvades återigen ett attentat mot spårvagnarna i Stockholm som lätt kunnat få ganska allvarsamma följder.

När en af den hvita linjens vagnar vid 3-tiden på eftermiddagen passerade östra spårvägsspåret på Narvavägen strax intill Linnégatan hördes plötsligt en mycket stark explosion.

Strax efter det vagnen passerat hittade en liten gosse en bit af en dynamitpatron i spåret. En del af denna hade exploderat och förorsakat knallen, då vagnen gick öfver den. I den kvarblifna biten hade en tändsticka, försedd med tändsats, instuckits.

På grund däraf, att blott en bit av dynamitpatronen exploderade, så åstadkoms ingen skada på spårvagnen.

Man har ännu ingen spaning på attentatsmannen. Saken är öfverlämad till detektiva polisen.

Nyckelord: , , ,

Ur Östergötlands veckoblad 1 juli 1887

Då nedgående persontåget från Stockholm till Linköping i söndags afton afgick från Norrköpings station, hände sig att då en resande strax utanför densamma wid kolbryggan räckte ut sin hatt för den sista afskedshelsningen till bekanta å perrongen, hatten fastnade å en på kolbryggan warande stolpe samt förswann från den resandes åsyn. Lyckligtwis undslapp han nu från affären med några skråmor å handen och en förlorad hatt men torde detta utgöra en ytterligare warning att ej luta sig för långt utanför kupéfönstren för undwikande af ännu swårare olyckshändelser, hwilka derigenom lätt kunna uppstå.

Nyckelord: , , , ,