Archive for the 'Handel' Category

Ur Kalmar 6 september 1912

Disponenten vid Hälsingborgs gummifabrik har uttalat sig om anledningen till högre priser på galoscher. Prisstegringen beror framför allt på den omständigheten att fabrikerna velat göra slut på den osunda konkurrensen mellan detaljhandlarna och de olika fabrikanterna, hvilken urartat ända därhän, att detaljisterna på vissa platser arbetat nästan utan procent, hvarför de goda kunderna måst upphöra med försäljningen, såvida fabrikerna ej kunde införa en bättre ordning. Någon trustbildning mellan de svenska fabrikerna kunde det icke vara tal om, utan endast en af fabrikerna gemensamt företagen nödvändig åtgärd för att stäfja osund konkurrens.

Nyckelord: , ,

Ur Norra Skåne 8 juni 1883

Stortorgdagen i tisdags hade en hel del folk och djur samlats å våra torg. Hästhandeln var ej synnerligen liflig; deremot såldes ett icke obetydligt antal nötboskap samt får och svin till mycket varierande priser dock i allmänhet något högre än föregående månadstorgdag.

Från Engelholms station afgingo 103 st. nötkreatur 94 svin och det ovanligt stora antalet 211 får.

Lugnet stördes på ett betänkligt sätt af våldsamma uppträden. På aftonen vid 9-tiden anträffades vid torget åtskilliga jernvägsarbetare i krakel med några andra personer. Polisen tog strax itu med de orolige sällarne, som dock i stället för att låta föra sig till ordning, uppförde sig ännu vildare; med anledning deraf blefvo 4 jernvägsarbetare och en skånsk husar indragna i häktet. En af de häktade greps med dragen slidknif i handen. I onsdags hölls polisförhör, då den ene af de häktade arbetarne lösgafs. De andre skola undergå ransakning nästa måndag vid rådhusrätten i Engelholm.

Husarpatrull hade säkert vid detta som så många andra tillfällen varit god att ha tillhands, ty, som det såg ut, hade ordningsmagten svårt att reda sig utan tillhjelp af tillkommande extra biträden. Vid bortforslingen till häktet tilldrog sig det förargelseväckande uppträdet att en elak och för åtskilliga excesser känd ”inföding” passade på att på ett lömskt sätt öfverfalla och misshandla en af de häktade.

Nyckelord: , , , , , , ,

Ur Östgötaposten 2 maj 1902

Det var härom dagen på Vexiö torg. En gumma gick där och tittade sig omkring bland alla äggförsäljarne. Slutligen stannade hon framför en gubbe med menlöst utseende, hvilken bar en korg med stora, vackra ägg. Hon beundrade äggen, hvad de kostade och bestämde sig slutligen för att taga ett par tjog. Gubben räknade beredvilligt till de båda tjogen, och gumman lade dem varsamt i en kruka, som hon bar i förklädet. Då hon fått dit alla äggen och skulle betala, fann hon, att hon ”glömt” sin portmonnä.

”Men jag kan ju ställa krukan med äggen här, mens jag springer hem efter pengar”, sade hon.

”Ja, gerna det”, tyckte gubben.

Det gick en kvart, en halftimme och slutligen en timme, men gumman kom ej tillbaka. Gubben började bli otålig, men lugnade sig ändå en kvart till. Han hade ju krukan med äggen. Fattad af en plötslig misstanke lutar han sig ner och lyfter locket af krukan.

Den var bottenlös.

Nyckelord: , ,

Ur Norra Skåne 27 september 1897

Lingonskörden i norra delen af Göingebygden är snart ohjelpligen förbi detta år, skrifves till Kr. bl. Bären, som voro fullt mogna i midten af denna månad, ha genom de sista dagarnes hagelblandade regnskurar blifvit totalt afslagna och förstörda. Under de tvenne sista veckorna sprang priset upp till 4 kr pr kubikfot, som villigt betaltes af månglerskor, och en del bland ortens befolkning hade i år större inkomst af bären än under de rikligast gifvande år.

Nyckelord: , ,