Archive for the 'Kungligt' Category

Ur Östgötaposten 4 december 1896

En fosterländsk stämning har sedan några år tillbaka på ett märkbart sätt börjat besjäla folket ute å den småländska bygden mycket mer än förr, skrifver en af Östgöta Corresp. ortmeddelare i Småland.

Svenska flaggan, som förr var så okänd här ute, att högst få af allmogen kunde skilja henne från öfriga länders, svajar nu å bemärkelsedagar vid nästan hvarje folkskola och nu vet nästan hvarje bondbarn, huru den blågula duken med unionsmärket ser ut, och träder man in i folkskolorna en sådan dag, finner man läraren och barnen åtminstone någon stund under dagens lopp sysslande med sådant som berör dagsminnet. (Gustaf Vasa på Gustafsdagen, Gustaf II Adolf den 6 och Karl XII den 30 November samt Konung Oskar på Oskarsdagen o. s. v.), och då sjunges det enstämmig fosterländsk sång af hela skaran af hjertans lust.

Tidningarna hafva ock i det hänseendet gjort mycket godt de senare åren genom att egna sig åt de fosterländska minnena. Det fosterländska i dagspressen följes nämligen mycket mer än man tror, och kommer man till tals med 10—14 åringar från äfven de fattigaste hemmen, gifva de ofta lätt godt besked om bemärkelsedagarnas betydelse, förutsatt att i hemmet finnes en tidning i god fosterländsk anda, och tidningar i motsatt riktning hafva ingen betydligare spridning här ute.

Till en ädel fosterländsk stämning i ett land hör ovilkorligen bekantskap med och förtroende för statschefen, d. v. s. i vårt land konungen; och med afseende dera finner man nu ko nungens bild här ute oftare ån förr skolorna och soldathemmen hafva som bekant för ej så längesedan fått en vacker konung Oskarsbild till skänks, och äfven till de öfriga hemmen hittar den folkkäre monarken nog vägen, nära nog öfver allt under nu ingående jubileumsperioden. Måtte det ej bara blifva alltför underhaltiga porträtter! Måntro exempelvis kringvandrande tafleknallar äro ej så nogräknade med, om de i bygderna schackra ut till och med helt och hållet falska konungabilder.

Bland det goda bör man äfven härvidlag taga det bästa. Säkerligen hafva inga porträtter af konung Oskar och drottning Sofia varit i allo vackrare än de, som helt nyligen utgifvits af bokförläggaren John E. Nilsson i Stockholm. Väl äro de temligen dyra — 2 kr. pr styck — men så får man också något utsökt fint (hvardera porträttet lär hafva ej mindre än 14 färger), och skall man i hemmet hafva ett jubileum-minne af konungaparet, torde inga bilder härvidlag vara mera värda att skaffa dit än just dessa. De kunna med heder sedermera gå i arf till barn och barnbarn.

Nyckelord: , , , , , ,

Ur Kalmar 20 juli 1900

Kung Oscars tillmötesgående mot tidningsmän är ju allom bekant och upprepas alltid. När t. ex. i fredags kungaparet åkte genom Linde passade en qvinlig, landtlig poet på, att i den öppna vagnen inkasta ett kuvert. Sedan konungen öppnat brefvet och läst det vände han sig till landshöfding Svedelius med orden:
— Var god och öfverlemna detta till referenterna för afskrift, om de så önska.
Brefvet innehöll några enkla, hjertliga verser, som tolkade brefskrifverskans vördnad för kungaparet.

Nyckelord: , , , , ,

Ur Kalmar 16 juni 1900

Det berättas i ett Parisbref till norska Morgenbladet, att konung Oscar en dag företagit en uppstigning i Eiffeltornet. Konungen rökte cigarr i elevatorn och påmindes med anledning deraf af maskinisten, att rökning var förbjuden. Underrättad af en bland de närvarande om hvem hans passagerare var, blef maskinisten helt ängslig, men konungen öfverlemnade till honom ett par guldmynt för det han gjort sin pligt.

Nyckelord: , ,

Ur Gotlands Tidning den 24 juli 1880

För enhvar af Gotlands innebyggare, som lätt bevittna h. k. h. prinsessan Eugenies varma välvilja och lifliga intresse för vår fosterö samt isynnerhet hur hon, städse huld och hjertegod, icke blott vänligt aftorkat många lidandets och nödens tårar, men ock genom frikostiga, välgörande anordningar velat förekomma lidande och nöd, är det tvifvelutan ett hopp att i någon form erkänna den skuld, hvar vi sålunda stå till henne.

Visby allmänna läroverks solennitetssal prydes af en samling porträtter af män, som i större eller mindre mån ingripit i Gotlands utveckling och hvilkas bilder derför med rätta erhållit en hedersplats i den sal, der öns bildningssökande ungdom samlas till bön och högtid. Även den ovan nämnda konungadottern har, om än på andra vägar än dessa Gotlands förtjenta, hvilkas bilder äro samlade i denna det gotländska minnets redan rika bildersal, men med icke mindre kärlek än de, verkat för Gotlands väl, och har hon sålunda åt sitt namn och sin bild förvärvat rätt till ett rum bland dem, som af Gotlands innebyggare bör för nutid och framtid i tacksam hågkomst bevaras. Undertecknade, f. n. länets riksdagsmän, hafva derför ansett sig kunna och böra hemställa, att Gotland måtte åt sig förvärva h. k. h. prinsessan Eugenies porträtt samt att detsamma må med porträttsamlingen i det allmanna läroverkets solennitetsal placeras, intill dess möjligen någon ännu lämpligare plats i framliden kan beredas. En framstående ung målarinna i hufvudstadeu har nyligen fullbordat ett af konstkännare väl vitsordat, i olja utfördt porträtt af h. k. h. Genom en af artisten sjelf verkställd reproduktion deraf hafva vi trott, att ett i allo värdigt porträtt af b. k. h. skulle kunna erhållas. Kostnaden för en sådan, konstnärligt utförd målning, infattad i passande ram, uppgår till omkring 500 kronor. Vi tillåta oss sålunda, att härigenom vördsamt inbjuda Gotlands innevånare och invånarinnor af alla stånd, i stad och på landsbygd, att teckna bidrag att förverkliga det förslag, vi här tagit oss friheten framställa. Möjligen blivande överskott kommer att överlemnas till h. k. h. prinsessan Eueenies skapelse, hemmet för obotlige sjuke pa Gotland. Utom cirkulerande anteckningslistor fnnas sådana att tillgå i samtliga pastorsexpeditioner och i Nybergska bokhandeln härstädes. Anhålles att listorna och dera tecknade bidrag senast den 1 nästkommande oktober insändas till Nvbergska bokhandeln.

Visby i juli 1880

ERNST von VEGESACK, A J LYTH, P. LARSON, AUG. BOKSTRÖM. L:a Foble.

Nyckelord: , , , , ,