Artiklar med nyckelordet 'halland'

Ur Östgötaposten 14 februari 1896

Från Göteborg skrifver en korrespondent till Skånska Aftonbladet: En månadskarl i en större affär blef dödligt förälskad i en af bodfröknarne. Karlen var till ålder kommen och hon ung och fager. Olyckan ville, att hon af vänlighet gaf honom en julklapp, och det fattade han som en invit. Då han såg, att alla bemödanden voro fåfänga, beslöt han att taga in gift, hvilket han ock gjorde i källaren, tillhörande firman. Han upptäcktes dock, forslades till sjukhus, pumpades och är nu utskrifven. Men kärleken har inte svalnat. Han har förklarat, att han nog skall lyckas bättre i sin föresats att dö nästa gång.

I Antorps utmark af Veinge socken i Halland har han ”en koja”, det gälde bara att finna ”ett hjerta”. Ty fast mer än 70 vintrar strött sin snö i hans lockar, flammar ännu passionens eld i hans barm, och fast han i tre särskilda repriser njutit den äktenskapliga sällheten, har han af hela sin själ längtat efter ett huskors n:r 4. Så begaf han sig ut på giljarefärd, och hvar denne skogsbygdens don Juan drog fram, betecknades hans väg af krossade qvinnohjertan. Sjelf var han, som det heter, i valet och qvalet. Till sist, då ingen af ”landsens döttrar” fann råd för hans ögon, drog han ut i flammande land att söka sig en hustru. I Knäred fann han henne och tog på stället hennes femtio åriga enkehjerta med storm. Nu har hon ”flyttat till honom”, ty, vis af sin tredubbla äktenskapliga erfarenhet, vill han ha henne ”på prof” en tid, innan han ånyo ikläder sig Hymnens bojor. Han får emellertid antaga, att ”profvet” utfaller till vederbörandes belåtenhet. Väl är hon förstås ”både liden och laj”, men så har hon i stället en stor, grann ko och dessutom åtskilligt annat af denna verldens goda, skrifves till Hallandsposten.

Nyckelord: , , , , , , ,

Ur Varbergsposten Fredagen den 7 april 1911. Nr 41 A.

Bergsardennerhingsten Joseph tjänstgör söckendagar till begränsadt antal ston. Afgift 25 kronor.

Stamboksberättigade unghingstar, hvaraf en är godkänd i år, 10 kronor.

Gallston från förra året nedsatt afgift.

Thårstorp, Veddige i april 1911.

J. A. Johansson.

Nyckelord: , ,