Artiklar med nyckelordet 'handlare'

Ur Norra Skåne 8 juni 1883

Stortorgdagen i tisdags hade en hel del folk och djur samlats å våra torg. Hästhandeln var ej synnerligen liflig; deremot såldes ett icke obetydligt antal nötboskap samt får och svin till mycket varierande priser dock i allmänhet något högre än föregående månadstorgdag.

Från Engelholms station afgingo 103 st. nötkreatur 94 svin och det ovanligt stora antalet 211 får.

Lugnet stördes på ett betänkligt sätt af våldsamma uppträden. På aftonen vid 9-tiden anträffades vid torget åtskilliga jernvägsarbetare i krakel med några andra personer. Polisen tog strax itu med de orolige sällarne, som dock i stället för att låta föra sig till ordning, uppförde sig ännu vildare; med anledning deraf blefvo 4 jernvägsarbetare och en skånsk husar indragna i häktet. En af de häktade greps med dragen slidknif i handen. I onsdags hölls polisförhör, då den ene af de häktade arbetarne lösgafs. De andre skola undergå ransakning nästa måndag vid rådhusrätten i Engelholm.

Husarpatrull hade säkert vid detta som så många andra tillfällen varit god att ha tillhands, ty, som det såg ut, hade ordningsmagten svårt att reda sig utan tillhjelp af tillkommande extra biträden. Vid bortforslingen till häktet tilldrog sig det förargelseväckande uppträdet att en elak och för åtskilliga excesser känd ”inföding” passade på att på ett lömskt sätt öfverfalla och misshandla en af de häktade.

Nyckelord: , , , , , , ,

Ur Faluposten 1890-09-20

En charkuterihandlare i Wexiö har måst flytta ifrån sin bostad innanför sin butik, enär spökerier gjorde honom wistelsen där olidig. På natten hörde han tunga steg, och då han strök eld på en tändsticka, uppstod ett bedöfwande buller på golfwet wid sängfoten. Han rusade upp och lyste på platsen, wäntande få se jorden öppen, men såg i stället — så täljes det, en stor blodpöl, hwilken han förstenad af fasa observerade en lång stund.

På morgonen begaf han sig till en äldre fru, som i åtta år innehaft lägenheten före honom. För henne woro spökerierna icke främmande, men som hon warit af ett undergifwet, fromt sinnelag, hade hon sofwit godt efter sina aftonböner, och aldrig egentligen lidit af spökenas trampande och suckar, utom när hon druckit allt för starkt kaffe sent på kwällarne.

Ett faktum är, att kwarteret, intill hwilket den spökhemsökta lägenheten gränsar, heter ”Klostret” samt att — wid nedläggandet af wattenledning där i fjol — åtskilliga benrangel af munkar och gråbröder blifwit mer eller mindre oroade.

Då spökerierna emellertid, enligt gammal god sed, alls icke förekomma om dagarne, tröstar sig handlanden i fråga därmed, att hans affär då i stället flitigt frekwenteras af ”köttsliga” warelser, som wisserligen föra rumor med matwarorna, men allid mot kontant ersättning.

Nyckelord: , , , , ,