Artiklar med nyckelordet 'vädret'

Ur Tidning för Wenersborgs stad och län 18 maj 1892

Ett välgörande rägn har fallit de sista dagarne och kommit alldeles liksom på beställning ofvanpå den snart afslutade vårsådden. Vårarbetena hafva i år varit ganska lätta, jämte det att de kunnat värkställas tidigt, ty jorden har varit torr och lämplig att bearbeta. Landtmännen äro fullt belåtna med väderleken.

Nyckelord: , ,

Ur Kalmar 13 oktober 1902

Den engelske luftseglaren Stanley Spencer företog härom dagen en lycklig profresa med sitt nya styrbara luftskepp.

Spencer har länge haft sin uppfinning färdig och i flera veckor blott väntat på de mest gynnsamma vind- och väderleksförhållandena för att göra sin proftur. Den 19 dennes fann han tiden vara inne. På morgonen rådde dimma, men så småningom skingrades denna af solen ; en svag bris kom från nordost. Spencer steg nu upp från en park söder om London och seglade i nordvästlig riktning.

Luftskeppet steg genast till ungefär 300 fots höjd och gick i alldeles rak riktning mot nordväst; det gick så nära jorden, att de promenerande på gatorna tydligt kunde urskilja dess form, propellerns rörelser och luftseglaren. Spencer stod på en liten träställning i den lätta, af bamburör förfärdigade gondolen, som hängde 10 fot under ballongen, omgifven af ett öppet nät; man såg, huru han medels linor skötte propellern och styret.

Efter något mer än 3 timmars färd, hvarunder han hade tillryggalagdt omkring 30 eng. mil, steg Spencer med största lätthet ned i närheten af Harcow.

Luftskeppet liknar till formen en hval. Det är 75 fot långt och har i den främre, tjockare ändan en diameter af 20 fot. Propellern är förfärdigad af furu och har två blad eller vingar, 10 fot långa; den drifves af en petroleum motor och gör 250 slag i minuten. Rodret är ett slags segel af samma sorts tyg som själfva ballongens samt skötes som sagdt liksom propellern medels linor.

Stanley Spencer, som vid förfärdigandet af sitt luftskepp haft biträde af den bekante uppfinnaren på samma område Hiram Maxim, är den yngste af tre bröder, alla kända som skickliga luftseglare. Han är 35 år gammal och har arbetat i fem år på sin nya uppfinning, hvilken kostat honom öfver 1.000 pund.

Nyckelord: , , ,

Ur Norra Skåne 27 september 1897

Lingonskörden i norra delen af Göingebygden är snart ohjelpligen förbi detta år, skrifves till Kr. bl. Bären, som voro fullt mogna i midten af denna månad, ha genom de sista dagarnes hagelblandade regnskurar blifvit totalt afslagna och förstörda. Under de tvenne sista veckorna sprang priset upp till 4 kr pr kubikfot, som villigt betaltes af månglerskor, och en del bland ortens befolkning hade i år större inkomst af bären än under de rikligast gifvande år.

Nyckelord: , ,

Ur Östgötaposten 10 juli 1896

Vid qvarnarne utefter Fyrisån har man länge gjort den iakttagelsen, att vattnet plötsligt sjunker före inträffande större nederbörd. Förhållandet omtalades för personer, som sysselsätta sig med liknande observationer, men dessa ville ej medgifva rigtigheten af ifrågavarande iakttagelser, utan förklarade att det vore rimligare om man påstått att ån steg något strax före nederbörden. Saken är nu föremål för ganska noggranna undersökningar. Den som utför observationerna underrättas pr telefon från närmaste qvarn att vattnet börjat sjunka på ett sätt, som antyder förestående nederbörd. Detta inträffade senast i måndags, då vattenståndet sjönk betydligt, och på tisdagsmorgonen föll som bekant, ett ytterst häftigt regn.

Nyckelord: , , , ,