Archive for the 'Utbildning' Category

Ur Kalmar 29 november 1905

Tryckfelsnisse har spelat läroverksstyrelsen ett litet spratt vid utgifna öfversättningsprofvet till engelska för höstens studentexamen. I den tryckta temasvenskan skildras att i ett middagssällskap på ett hotell i London en af deltagarna förevisade ett sällsynt guldmynt. Detta mynt försvann emellertid plötsligen. En allmän eftersökning började och en af middagsgästerna, en för de öfriga obekant man blef nu tydligen särdeles orolig, »isynnerhet då någon af de närvarande föreslog att allesammans skulle vända ut och in på sina flickor…»

Nyckelord: , ,

Ur Dalpilen 10 maj 1910

Vid Jenny Åkerströms husmodersskola i Stockholm anordnades hösten 1908 den första demonstrationskursen i finare matlagning eller tillagning af en del smårätter för smörgåsbordet, mellanrätter m. fl. Dessa demonstrationskurser härstamma från England och ha sedan vunnit stor framgång äfven hos oss. De kallas demonstrationskurser, emedan lärarinnan inför kursdeltagarna tillagar rätten eller demonstrerar densamma. Detta tillgår på så sätt, att hon på förhand har iordningställt erforderliga ingredienser och redskap och i deltagarnas åsyn tillagar rätten och förklarar tillvägagångssättet. Sedan rätten är färdig afsmakas den af deltagarna, hvarvid då tillfälle gifves att ytterligare diskutera arrangemangerna. Dessutom erhåller hvarje deltagare ett utförligt kaligrafieradt recept på allt som tillagats.

Tvänne lärarinnor från ofvannämda husmodersskola, fröknarna Ruth Källander och Annie Söderbaum, ha för afsikt att i juni månad här i staden anordna en sådan demonstrationskurs som här ofvan omtalats.

Nyckelord: , ,