Archive for the 'Omstridda fenomen' Category

Ur Kalmar 21 april 1902

Under processen mot fru Abend, som häktats i Berlin för spiritistisk humbug, liksom fru Roth, har, enligt tyska tidningar, framkommit följande:

De köpenhamnska spiritisterna läto fru Abend komma till Danmark, där sceanser gåfvos hos baronessa Ch. Hr Abend arrangerade kabinettet med all därtill hörande humbug.

Fru Abend afkläddes fullständigt och fick därpå andra klädespersedlar, som tillhörde de danska spiritisterna.

Det varade därefter länge, innan manifestationerna kunde börja. Man såg ett fantom, men mediet såg man icke. En af de närvarande ville vid magnesiumbelysningen taga ett fotografi, men hr Abend stötte honom häftigt tillbaka.

Baronessans tjenstflicka påträffade sedan i fru Abends rum — hon bodde hos baronessan — en mystisk låda med hvita slöjor, silfverbrodyr och tyllchemisser. Då fru Abend upptäckt, att lådan blifvit undersökt, började hon häftigt gråta och tog därpå in på ett hotell hos en väninna.

Slöjorna voro ingnidna med något slags hexmjöl af fosfor och detsamma var fallet med ett hufvudkläde, som fanns i kabinettet, hvarest »anden» förlorat det.

Väninnan, till hvilken fru Abend tagit sin tillflykt, medgaf, att det var hon, som framställt mjölet och gifvit anvisning på dess användning.

Medan fru Abend uppehöll sig i Köpenhamn, ankom från prinsessan Karadja i Stockholm följande telegram: — Res ögonblickligen! Ni är omgifven helt och hållet af spetsbofvar.

Det äkta paret lämnade då strax Köpenhamn för att fortsätta med humbugen i Tyskland, där de nu häktats.

Nyckelord: , , , , ,

Ur Faluposten 1890-09-20

En charkuterihandlare i Wexiö har måst flytta ifrån sin bostad innanför sin butik, enär spökerier gjorde honom wistelsen där olidig. På natten hörde han tunga steg, och då han strök eld på en tändsticka, uppstod ett bedöfwande buller på golfwet wid sängfoten. Han rusade upp och lyste på platsen, wäntande få se jorden öppen, men såg i stället — så täljes det, en stor blodpöl, hwilken han förstenad af fasa observerade en lång stund.

På morgonen begaf han sig till en äldre fru, som i åtta år innehaft lägenheten före honom. För henne woro spökerierna icke främmande, men som hon warit af ett undergifwet, fromt sinnelag, hade hon sofwit godt efter sina aftonböner, och aldrig egentligen lidit af spökenas trampande och suckar, utom när hon druckit allt för starkt kaffe sent på kwällarne.

Ett faktum är, att kwarteret, intill hwilket den spökhemsökta lägenheten gränsar, heter ”Klostret” samt att — wid nedläggandet af wattenledning där i fjol — åtskilliga benrangel af munkar och gråbröder blifwit mer eller mindre oroade.

Då spökerierna emellertid, enligt gammal god sed, alls icke förekomma om dagarne, tröstar sig handlanden i fråga därmed, att hans affär då i stället flitigt frekwenteras af ”köttsliga” warelser, som wisserligen föra rumor med matwarorna, men allid mot kontant ersättning.

Nyckelord: , , , , ,