Archive for the 'Annonser' Category

Ur Aftonbladet Halfvecko-upplagan Lördagen den 18 mars 1911

Kan det bevisas? Jo, egen erfarenhet är bästa beviset. Jag sänder till enhvar en beskrifning (om 20 öre medföljer till porto, annars icke) huru jag botat den lungsot o. blodhosta, som jag lidit af i c:a 10 år, jämte intyg från 650 andra, som blivit botade på samma sätt som jag. Min adress är K. O. Neslo, Stockholm.

Detta sedan länge kända faktum torde vara lämpligt att erinra sig just nu, då natursmöret ställer sig så dyrt och det för mången alltså gäller att söka ersättning därför uti det billigare Margarinet.

”Pellerins Margarin är bäst!”

Annons ur Kalmar 13 oktober 1902

Nyckelord: , ,

Ur Gotlands Tidning den 24 juli 1880

För enhvar af Gotlands innebyggare, som lätt bevittna h. k. h. prinsessan Eugenies varma välvilja och lifliga intresse för vår fosterö samt isynnerhet hur hon, städse huld och hjertegod, icke blott vänligt aftorkat många lidandets och nödens tårar, men ock genom frikostiga, välgörande anordningar velat förekomma lidande och nöd, är det tvifvelutan ett hopp att i någon form erkänna den skuld, hvar vi sålunda stå till henne.

Visby allmänna läroverks solennitetssal prydes af en samling porträtter af män, som i större eller mindre mån ingripit i Gotlands utveckling och hvilkas bilder derför med rätta erhållit en hedersplats i den sal, der öns bildningssökande ungdom samlas till bön och högtid. Även den ovan nämnda konungadottern har, om än på andra vägar än dessa Gotlands förtjenta, hvilkas bilder äro samlade i denna det gotländska minnets redan rika bildersal, men med icke mindre kärlek än de, verkat för Gotlands väl, och har hon sålunda åt sitt namn och sin bild förvärvat rätt till ett rum bland dem, som af Gotlands innebyggare bör för nutid och framtid i tacksam hågkomst bevaras. Undertecknade, f. n. länets riksdagsmän, hafva derför ansett sig kunna och böra hemställa, att Gotland måtte åt sig förvärva h. k. h. prinsessan Eugenies porträtt samt att detsamma må med porträttsamlingen i det allmanna läroverkets solennitetsal placeras, intill dess möjligen någon ännu lämpligare plats i framliden kan beredas. En framstående ung målarinna i hufvudstadeu har nyligen fullbordat ett af konstkännare väl vitsordat, i olja utfördt porträtt af h. k. h. Genom en af artisten sjelf verkställd reproduktion deraf hafva vi trott, att ett i allo värdigt porträtt af b. k. h. skulle kunna erhållas. Kostnaden för en sådan, konstnärligt utförd målning, infattad i passande ram, uppgår till omkring 500 kronor. Vi tillåta oss sålunda, att härigenom vördsamt inbjuda Gotlands innevånare och invånarinnor af alla stånd, i stad och på landsbygd, att teckna bidrag att förverkliga det förslag, vi här tagit oss friheten framställa. Möjligen blivande överskott kommer att överlemnas till h. k. h. prinsessan Eueenies skapelse, hemmet för obotlige sjuke pa Gotland. Utom cirkulerande anteckningslistor fnnas sådana att tillgå i samtliga pastorsexpeditioner och i Nybergska bokhandeln härstädes. Anhålles att listorna och dera tecknade bidrag senast den 1 nästkommande oktober insändas till Nvbergska bokhandeln.

Visby i juli 1880

ERNST von VEGESACK, A J LYTH, P. LARSON, AUG. BOKSTRÖM. L:a Foble.

Nyckelord: , , , , ,

Ur Varbergsposten Fredagen den 7 april 1911. Nr 41 A.

Bergsardennerhingsten Joseph tjänstgör söckendagar till begränsadt antal ston. Afgift 25 kronor.

Stamboksberättigade unghingstar, hvaraf en är godkänd i år, 10 kronor.

Gallston från förra året nedsatt afgift.

Thårstorp, Veddige i april 1911.

J. A. Johansson.

Nyckelord: , ,