Archive for the 'Levnadsöde' Category

Skräck för vatten hyses som bekant af många människor både på land och i stad, men ett litet rekord i afsky för det våta elementet och därmed väl också i orenlighet torde dock ha satts af en 82 årig västerbottensbonde, hemmahörande i Burträsk. Icke nog med att den gamle mannen aldrig i hela sitt lif badat i öppen sjö, utan han påstår helt skrytsamt berättar en meddelare till Nsv. Dbl. att han icke, så långt han kan minnas tillbaka i tiden, någonsin tvättat hela kroppen, utan endast ansikte och händer. Egendomligt nog har den åldrige mannen ändå aldrig varit sjuk, hvilket han tillskrifver sin yttersta försiktighet med vatten.

Nyckelord: , , ,

Ur Östgötaposten 16 juni 1899

Ett sorgligt lif ändades i fredags i Vadstena, då skräddaren C. J. Dalhjelm slutade sin dystra lefnadssaga. D. säges i tidigaste barndomen haft ett förmöget hem. Fadern var officer ooh godsegare, men det gick omkull; fadern rymde och modern dog af sorg och umbärande. D. kom sedan i skräddarelära ooh blef gesäll i Linköping. Han lefde så en tid sprättigt och elegant och kom i ockrarehänder. Gifte sig sedan med procentarens dotter, hade derpå egen affär i Stockholm, lefde högt, men det gick baklänges ooh slutade med missère. Härunder uppehölls modet af hopp om ett bra arf efter svärfadern, som flyttat till Vadstena, der han bebodde en synnerligen vacker gård. Svärfadern dog ooh D. tog den vackra gården i besittning. Men det blef en lång ooh krånglig rättegång om arfvet i fråga och de kontanta arfsmedlen försvunno under vägen. De kommo nämligen aldrig makarne D. till godo.

Nu behöfver gubben D. ingenting deraf, men att han behöft det under de senaste årens hemska fattigdom, är säkert, såsom förut vid flera föregående tillfällen framhållits. Förfärligare nöd än den, som herskat i Dalhjelmska huset, torde ingen Vadstenabo någonsin någonstädes sett. Vi ha för kort tid sedan under rubriken ”Ett förmyndereskap som ingen vill ha” redogjort för en del interiörer i Dalhjelmska arfshistorien, som, huru otroligt det än kan låta, äro sanna i all sin hemskhet, och ha mörkare detaljer, som vi icke refererat.

Man spörjer sig ovilkorligen med fasa, huru allt detta kunnat vara möjligt, hur det kan vara möjligt, att en person, som blifvit satt under förmyndare och som tilldömts tusentals kr. kan få lefva och dö i sådant elände. Ett fel i vår förmyndarelag, som måste afhjelpas.

Nyckelord: , , , ,