Ur Aftonbladet Halfvecko-upplagan Lördagen den 18 mars 1911

Kan det bevisas? Jo, egen erfarenhet är bästa beviset. Jag sänder till enhvar en beskrifning (om 20 öre medföljer till porto, annars icke) huru jag botat den lungsot o. blodhosta, som jag lidit af i c:a 10 år, jämte intyg från 650 andra, som blivit botade på samma sätt som jag. Min adress är K. O. Neslo, Stockholm.

Ur Aftonbladet Halfvecko-upplagan Onsdagen den 29 mars 1911

Regeringen har i dagarna beslutat inleda underhandlingar med Danmark, Tyskland och Ryssland i syfte att få till stånd en öfverenskommelse för en tid af fem år om utbetalande af premier för dödande af sälar, med ett belopp, ej understigande 4 kr. för hvarje dödad säl.

Ur Kalmar 29 november 1905

Att samma man och hustru vigas för tredje gången hör nog till sällsyntheterna, men det inträffade likväl den 9 d:s, då Johan Eriksson i Lillselbränna, i en af Västerbottens fjällsocknar, vigdes för tredje gången med Maria Eriksdotter, omtalar Umebl. Makarna ha varit skilda två gårger, men hoppas nu att troget kunna hålla ut med hvarandra till lefnadsaftonen skymmer.

Nyckelord: , , ,

Ur Kalmar 11 april 1904

En utländsk tidning berättar om ett intressant experiment, som en gång företagits af den berömde franske vetenskapsmannen Claude Bernard. Han gaf en morgon två jakthundar en lika stor matportion hvar och tog därefter den ena med sig på jakt, medan den andra fick stanna inne. På kvällen aflifvade han båda hundarna och undersökte innehållet i deras magar. Det visade sig då, att den hund, som varit instängd, hade smält sin mat fullständigt, hvilket däremot ännu icke var fallet med den andra.
En af Roms kejsare har på sin tid företagit samma experiment, blott med den skillnaden, att han till detsamma använde slafvar, som han sedan lät döda.
I hvarje fall kunna vi häraf sluta oss till, att man bör unna sig en kort hvila efter måltiderna. För många är det nödvändigt, i det att de efter måltiden erfara en viss slöhetskänsla, och man ser ju också, hur barn i regeln falla i sömn, när de fått sin mjölk eller välling. Kändt är ju också det gamla latinska ordspråket: »Plenus venter non studet libenter» eller ordagrant öfversatt: »En fylld mage studerar inte gärna».
Denna trötthet efter måltiderna är kanske dock endast en följd af att man ätit mer än man egentligen behöfver. Har man ansträngt sig med andligt arbete före middagen, är detta också ofta anledningen till att man känner sig sömnig efter densamma, och en kort hvila är då i hög grad välgörande. Däremot är en längre middagssömn osund och hindrar matsmältningen.
Man bör aldrig taga itu med ett ansträngande arbete omedelbart efter middagen, det bästa är att då sätta sig i ett soffhörn med hufvudet högt och antingen sofva litet eller läsa en »rolig» bok. Under matsmältningen strömmar nämligen blodet i riklig mängd till magen och hvarje öfverflödig ansträngning minskar denna blodtillströmning samt har sålunda en ofördelaktig inverkan på matsmältningsproceduren.
Egentligen böra blott mycket verksamma människor, som hela förmiddagen ha ansträngande andligt arbete, sofva efter middagen, så framt de känna behof däraf. Det samma gäller sjuka personer, äldre och unga flickor, som lida af bleksot. Däremot skulle de, som lida af hjärtfel, fetma, blodtillströmning åt hufvudet och dylikt, afstå från sömn efter middagen; en kort hvila före maten har däremot en ofantligt välgörande verkan.

Nyckelord: , , ,

Ur Kalmar 29 november 1905

Tryckfelsnisse har spelat läroverksstyrelsen ett litet spratt vid utgifna öfversättningsprofvet till engelska för höstens studentexamen. I den tryckta temasvenskan skildras att i ett middagssällskap på ett hotell i London en af deltagarna förevisade ett sällsynt guldmynt. Detta mynt försvann emellertid plötsligen. En allmän eftersökning började och en af middagsgästerna, en för de öfriga obekant man blef nu tydligen särdeles orolig, »isynnerhet då någon af de närvarande föreslog att allesammans skulle vända ut och in på sina flickor…»

Nyckelord: , ,

Ur Kalmar 21 december 1900

Afskedsfest för veterinären A. Almgren, som inom kort afflyttar till Gnesta, hölls förliden gårdag å Ryssby gästgifvaregård. Festen, som var besökt af ett 50-tal personer, bar alltigenom vittne om hur afhållen hr Almgren är inom de trakter, der han sedan flera år tillbaka haft sin verksamhetskrets. Kyrkoherden Nordsten framhöll i ett vältaligt anförande den saknad hr A. qvarlemnar och tackade honom för hvad han verkat här på orten samt uttalade samtlige de närvarandes välönskningar för hr A. på den nya plats, han nu står i beredskap att tillträda. Dessutom öfverlemnades till veterinär Almgren tvenne dyrbara kandelabrar af silfver och två smakfulla blomsterhorn. De förra voro inköpta hos guldsmedsfirman Axel Rosin i Kalmar.

Nyckelord: , , ,

Ur Kalmar 6 september 1912

Disponenten vid Hälsingborgs gummifabrik har uttalat sig om anledningen till högre priser på galoscher. Prisstegringen beror framför allt på den omständigheten att fabrikerna velat göra slut på den osunda konkurrensen mellan detaljhandlarna och de olika fabrikanterna, hvilken urartat ända därhän, att detaljisterna på vissa platser arbetat nästan utan procent, hvarför de goda kunderna måst upphöra med försäljningen, såvida fabrikerna ej kunde införa en bättre ordning. Någon trustbildning mellan de svenska fabrikerna kunde det icke vara tal om, utan endast en af fabrikerna gemensamt företagen nödvändig åtgärd för att stäfja osund konkurrens.

Nyckelord: , ,

Ur Tidning för Wenersborgs stad och län 30 november 1894

Sotaren Söderberg, född 1870 i Grangärde, Dalarne, som undergick straff i Vexjö fängelse för våld, rymde i måndags afton. Söderberg, som besitter jättekrafter, hade nedbrutit gallret i fängelsefönstret. Han efterspanas.

Nyckelord: , , , ,

Ur Tidning för Wenersborgs stad och län 8 augusti 1893

En infernalisk konsert gafs förliden lördags afton i härvarande hamnkanal, då icke mindre än fyra ångare under ungefär 1/4 timmas tid samtidigt gåfvo sin otålighet luft i de mest gräsliga jämmertoner, öfver att järnvägens svängbro hölls stängd under aftontågets vagnsväxling. Vi våga å hela samhällets vägnar uttala den åstundan, att hrr ångbåtsbefälhafvare ej vidare i okynnig otålighet och i onödan med dylika oljud plågar alla de sjukliga och nervösa personer, som bo i närheten af hamnen, isynnerhet som lag och förordning bjuda att nämda bro skall vara stängd, då tåg väntas eller står inne på stationen.

Nyckelord: , ,

Ur Norra Skåne 18 oktober 1897

En förfalskning af säreget slag har nyligen egt rum i Östra Göinge, skrifver en meddelare till M-T. Händelsen var denna: En bondgumma uppe i skogsbygden har under ett par års tid levererat smör till en person vid en af våra större jernvägsstationer. Under den senare tiden har man emellertid tyckt sig märka att smöret hade någon sorts bismak, men visste icke hvad det egentligen var. Så härom dagen, då man emottagit en leverans om några kilo, undersökte man smöret noggrannare, och fann då, att detsamma var uppblandadt med — rifven potatis. Gumman togs i förhör och erkände verkliga förhållandet. Hon måste emellertid lägga upp en 50 lapp, enär smörköparen hotade draga henne inför häradsrätten.

Nyckelord: , , ,