Archive for the 'Priser & utmärkelser' Category

Ur Östgötaposten 2 september 1898

Det har mycket undrats öfver, hvem norska stortinget första gången skulle skänka Nobelska fredspriset. Här i Sverige ha vi nästan tänkt oss Björnstjerne Björnson för hans vänliga skrifverier mot oss. Men nu lärer väl saken vara klar, ty ingen i hela verlden kan förneka, att czar Nikolaus framför andra har rätt till utmärkelsen.

Att döma af grefve Douglas uttalanden rörande czarens fredsbudskap vill excellensen för sin del arbeta för Sverige-Norges anslutning till det stora fredsarbetet, om och när det en gång kommer till stånd. Det passar ju då särdeles väl, att han får fredspriset, då det andra gången utdelas, helst det utan tvifvel skulle vara norska stortinget kärt att få räcka den stora belöningen till en Nobels landsman och dertill en så hjertligen afhållen som grefve Douglas är.

Hvad ändå ibland de mest invecklade frågor lösas enkelt!

Nyckelord: , , , , ,