Artiklar med nyckelordet 'kyrkoherde'

Ur Kalmar 21 december 1900

Afskedsfest för veterinären A. Almgren, som inom kort afflyttar till Gnesta, hölls förliden gårdag å Ryssby gästgifvaregård. Festen, som var besökt af ett 50-tal personer, bar alltigenom vittne om hur afhållen hr Almgren är inom de trakter, der han sedan flera år tillbaka haft sin verksamhetskrets. Kyrkoherden Nordsten framhöll i ett vältaligt anförande den saknad hr A. qvarlemnar och tackade honom för hvad han verkat här på orten samt uttalade samtlige de närvarandes välönskningar för hr A. på den nya plats, han nu står i beredskap att tillträda. Dessutom öfverlemnades till veterinär Almgren tvenne dyrbara kandelabrar af silfver och två smakfulla blomsterhorn. De förra voro inköpta hos guldsmedsfirman Axel Rosin i Kalmar.

Nyckelord: , , ,

Ur Kalmar 23 november 1898

För en tid sedan omtalade vi, att komminister Antell i Dörby vid Svaneberg råkade ut för några i vild fart körande personer, hvarvid hans åkdon stjälpte och hr Antell skadade sig rätt allvarsamt i ena armen.
I lördags hade kyrkoherden J. Sjöborg i Förlösa varit på ett husförhör och befann sig på aftonen åkande på väg till sitt hem. Vid Sporrsjö mötte han tre skjutsar, som i ohejdad fart kommo körande vägen framåt. Kyrkoherden Sjöborg stannade sin häst efter att hafva kört åt sidan så mycket som möjligt. Detta var dock ej de fräcka vägfarandena nog, utan den första skjutsen tornade mot kyrkoherden Sjöborgs åkdon med sådan våldsamhet, att detta välte, hvarvid häst oeh vagn kommo i diket. Till all lycka erhöll kyrkoherden ej någon vidare skada, än ett lindrigare slag å ena axeln.
Skacklorna å kyrkoherden Sjöborgs vagn brötos emellertid sönder, så att han måste lega skjuts till sitt hem. Man tror sig veta, att våldsmännen voro från Sporrsjö.
Det är att hoppas, att ordningsmakten här, liksom vid förut omnämnda tillfälle, griper in och befordrar vägfridstörarne till laga näpst.

Nyckelord: , , , , , , ,