Artiklar med nyckelordet 'avtackning'

Ur Kalmar 21 december 1900

Afskedsfest för veterinären A. Almgren, som inom kort afflyttar till Gnesta, hölls förliden gårdag å Ryssby gästgifvaregård. Festen, som var besökt af ett 50-tal personer, bar alltigenom vittne om hur afhållen hr Almgren är inom de trakter, der han sedan flera år tillbaka haft sin verksamhetskrets. Kyrkoherden Nordsten framhöll i ett vältaligt anförande den saknad hr A. qvarlemnar och tackade honom för hvad han verkat här på orten samt uttalade samtlige de närvarandes välönskningar för hr A. på den nya plats, han nu står i beredskap att tillträda. Dessutom öfverlemnades till veterinär Almgren tvenne dyrbara kandelabrar af silfver och två smakfulla blomsterhorn. De förra voro inköpta hos guldsmedsfirman Axel Rosin i Kalmar.

Nyckelord: , , ,