Artiklar med nyckelordet 'sova'

Ur Kalmar 11 april 1904

En utländsk tidning berättar om ett intressant experiment, som en gång företagits af den berömde franske vetenskapsmannen Claude Bernard. Han gaf en morgon två jakthundar en lika stor matportion hvar och tog därefter den ena med sig på jakt, medan den andra fick stanna inne. På kvällen aflifvade han båda hundarna och undersökte innehållet i deras magar. Det visade sig då, att den hund, som varit instängd, hade smält sin mat fullständigt, hvilket däremot ännu icke var fallet med den andra.
En af Roms kejsare har på sin tid företagit samma experiment, blott med den skillnaden, att han till detsamma använde slafvar, som han sedan lät döda.
I hvarje fall kunna vi häraf sluta oss till, att man bör unna sig en kort hvila efter måltiderna. För många är det nödvändigt, i det att de efter måltiden erfara en viss slöhetskänsla, och man ser ju också, hur barn i regeln falla i sömn, när de fått sin mjölk eller välling. Kändt är ju också det gamla latinska ordspråket: »Plenus venter non studet libenter» eller ordagrant öfversatt: »En fylld mage studerar inte gärna».
Denna trötthet efter måltiderna är kanske dock endast en följd af att man ätit mer än man egentligen behöfver. Har man ansträngt sig med andligt arbete före middagen, är detta också ofta anledningen till att man känner sig sömnig efter densamma, och en kort hvila är då i hög grad välgörande. Däremot är en längre middagssömn osund och hindrar matsmältningen.
Man bör aldrig taga itu med ett ansträngande arbete omedelbart efter middagen, det bästa är att då sätta sig i ett soffhörn med hufvudet högt och antingen sofva litet eller läsa en »rolig» bok. Under matsmältningen strömmar nämligen blodet i riklig mängd till magen och hvarje öfverflödig ansträngning minskar denna blodtillströmning samt har sålunda en ofördelaktig inverkan på matsmältningsproceduren.
Egentligen böra blott mycket verksamma människor, som hela förmiddagen ha ansträngande andligt arbete, sofva efter middagen, så framt de känna behof däraf. Det samma gäller sjuka personer, äldre och unga flickor, som lida af bleksot. Däremot skulle de, som lida af hjärtfel, fetma, blodtillströmning åt hufvudet och dylikt, afstå från sömn efter middagen; en kort hvila före maten har däremot en ofantligt välgörande verkan.

Nyckelord: , , ,